İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri


 

İş Kanunun (4857) 77. maddesi; “..İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçilerin karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini” vermekle zorunlu kılmıştır.

Bu amaçla “çalışanların iş sağlığı ve eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik yayımlanmış işverenlerin eğitimle ilgili sorumluluklarına açıklık getirilmiştir. Yönetmelik eğitimi bir kerelik iş olarak görmemiş yaşam boyu – süreklilik felsefesi ile ihtiyaca göre düzenli tekrarını istemiştir. Eğitim kayıtlarının tutulmasını ve çalışanların özlük dosyalarında saklanmasını zorunluluk olarak öngörmüştür. Yine yönetmelik hangi konularda eğitimler yapılacağını da açıklık getirmiştir.

 

 

 

iş kazası png ile ilgili görsel sonucu

İş Kazaları, Meslek Hastalıklarının Nedenleri ve Önlemleri

Kazaların tekrarını önleme metodu denildiğinde ilk akla gelen raporlama yöntemidir. Gözlem yolu ile güvensiz durum ve davranışlar tespit edilip raporlandığı takdirde kazalar önlenebilir. Tabi bu çalışma sistem dâhilinde yürütülmelidir. Ve biz sistemin kurulumu ve işletilmesi aşamasında yanınızdayız.
Çalışanların iş yerindeki tehlikeleri fark etmeleri, güvensiz durum-davranışı önleyecek çalışma başlatma, çalışanlara yasal hak ve sorumluluklarının aktarımı, iş kazası-olay inceleme, tekrarını önleme.

 

kkd png ile ilgili görsel sonucu

Kişisel Koruyucular

Bilindiği gibi iş yerlerinde çeşitli riskler söz konusudur. Bu riskler gerçekleştiğinde ise çalışanlar açışından sonuçları iş kazası ve meslek hastalığı olarak kendini göstermektedir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemenin en iyi yolu tehlike kaynağını ortadan kaldırmaktır. Fakat her zaman tehlike kaynağını ortadan kaldıramayız.

Böyle durumlarda çalışanın çalışmadan zarar görmemesi için kişisel koruyucu kullanması gerekir. Kişisel koruyucular tehlikeleri ortadan kaldırmaz, fakat olası kaza durumunda çalışanın alacağı zararı en aza indirger. Çalışanlar bu konuda eğitilmeli ve kişisel koruyucuları kullanmaları sağlanmalıdır. Bunun için kişisel koruyucu kullanmanın gerekli olduğu kabul edilmelidir (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 09.02.2004;25368).

Kabul edildikten sonra uygun kişisel koruyucu seçilmelidir (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 11.02.2004;25370.).

Tüm çalışanlar tarafından kullanılması sağlanmalıdır (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, 23.12.2003; 25325). Bu doğrultuda çalışanlarınızın eğitimi, yöneticilerin ise uygunsuzlukları gözlemeleri için gereken eğitim desteği vermeye hazırız.

 

 

İşaretler, Uyarılar, Etiketler 

İşletmelerde günlük çalışma temposu içinde farklı tehlikeler ve riskler söz konusudur. İşletme içinde bulunan herkesin bu tehlikeleri bilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda bilgilendirme, uyarma, talimat verme amaçlı olarak sesli ve görsel işaretler verilmektedir.

Bu işaret ve semboller uluslararası standartlarda, herkesin anlayabileceği biçimde tasarlanmıştır. İşletme içinde Tehlikeli ve riskli yerlerde, tehlike ve risklerin yeterli derecede azaltılamadığı durumlarda herkesi bilgilendirmek, uyarmak için bu işaret ve sembollere başvurulmaktadır.

Çıkarılan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (R.G23.12,2003-25325) ile tehlike ve risklere karşı standart işaretleme ve etiketleme yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Bakım Onarım Çalışmaları

İşletmelerde çalışmaların aksamadan yürütülmesinde bakım-onarım çalışmalarını yapanların katkıları büyüktür. Normal rutin işlerin yapımı sağlık ve güvenlik açısından riskler içerse bile kontrolü ve standartlarının konulması, uygunluğunun denetlenmesi kolaydır. Ama bakım onarım grubu ağırlıklı olarak arıza giderilmesi işinde ve hizmet aksatılmadan işin biran önce bitmesi stresini yaşadıkları için işe odaklanmakta ve kendilerine gelebilecek tehlikeleri göz ardı etmektedirler.

Bu nedenle güvensiz durumları önemsememekte ve sonucunda hatalı davranarak kazaya yaralanmaya zemin hazırlamaktadırlar. Bakım-onarım çalışanlarının güvenli davranış alışkanlığı kazanmaları, kendilerinin ve arkadaşlarının güvenliğini kontrol edecek şekilde çalışmaları, makina kilitleme ve etiketleme kurallarına uymaları için sistemli çalışmalar planlanır ve yürütülür.

 

 

 

kkd png ile ilgili görsel sonucu

Elektrik Güvenliği

İş kazalarının oluşmasına neden olan güvensiz durumların içinde elektrik önemli bir yer tutmaktadır. Elektrik gözle görülmediğinden ve etkisi kısa sürede ortaya çıktığından gizli bir potansiyel tehlike olarak işyerlerinde ağır iş kazalarına neden olmaktadır.

 

 

 

 

İnşaat Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

SSK iş kazası istatistiklerine göre, en çok iş kazası yaşanan sektörlerin başında inşaat işleri gelmektedir. Bunun temel nedenleri, eğitimsiz işgücü, karmaşık taşeron ilişkileri, etkin kontrol ve gözetim eksiliğidir.

Bu doğrultuda ilk kademe yöneticilerine yönelik kontrol, gözetim eğitimleri ve sistem kurulması çalışmalarınızı desteklemek, taşeron – alt taşeron ilişkilerinin işleyişine yönelik sistem desteği ve eğitimleri, çalışanların eğitimi, görev ve sorumlulukları için bilinçlendirilmesi, çalışmalarında bilgi ve deneyimlerimizle güç birliği yaratmak için hazırız.

 

 

 

 

Otellerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Hizmet sektörü olarak güvenli gibi görünen bu iş kolu kaza istatistiklerinde ölümlü kazalarda % 3 gibi bir paya sahiptir. Çalışanlar hangi tehlikelerle yüz yüze olduğunu bilmediği için tehlikeleri önemsememektedirler. Sonucunda yaşanan kazalar hem manevi, hem maddi kayıplara neden olmaktadır.
Müşteri memnuniyetini yaratmanın unsurlarında biri de; güler yüzlü, güvenli, yaptığı işleri bilinçle yapan, kendisi ve etrafı için risk almadan ve gördüğü uygunsuzluklar için gereken uyarıyı veren ve düzeltmeyi yapan çalışanlardır. Karşılaştıkları tehlikenin yaratacağı olumsuzluğun bilincinde olan çalışanlar daha verimli ve huzurlu çalışma ortamı yaratacaklardır.

Bu nedenle iş yerlerine özel uygulanacak eğitimlerle; yöneticileri kontrol ve gözetim sistemleri, çalışanları da yaptıkları işin tehlikeleri konusunda bilinçlendirme çalışmalarında bilgi ve deneyimlerimizle güç birliği yaratmak için hazırız.

 

 

Gıda Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Gıda sanayinde tehlikelerin ve önlemlerin konuşulması daha çok gıdanın yarattığı zehirlenme, bozuk gıda gibi olumsuzluklarla gündeme gelmektedir. Bu sektörde meydana gelen iş kazaların konuşulabilmesi için ya birden çok kişinin öldüğü kazalar ya da patlama gibi büyük endüstriyel kazaların olması gerekmektedir. Oysa gıda endüstrisinde karşılaşılan ölümlü iş kazaları %3,5 civarındadır.
Gıda endüstrisinde; kayma, takılma, düşme, elle taşıma, makinalar, katkı maddeleri, kimyasallar, yanıklar, haşlanmalar, alerji gibi özel sağlık sorunları, gibi tehlikeler sürekli risk yaratmaktadır.

 

 

Depolama ve Depolarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Malzemelerin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi depolanması konularında özellikle ergonomik ve fiziksel risk faktörlerini yok etmek / en aza indirmek, bel sağlığını korumak, güvenli depolama koşulları sağlamak, tehlikeli maddelerin taşınması ve depolanması, döküntülerin ve çevre kirliliğinin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için sorunlarınızı paylaşmaya ve çözümler üretmeye hazırız.

 

 

Ekranlı Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre (R.G23.12.2003-25325) ekranlı araç: uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araçtır.

Ekranlı araçlardan kaynaklanan ana tehlikeler genellikle ekipmanın kendisinden değil uzun sürelerle bu ekipman ile çalışmaktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ekranlı araç kullanımından kaynaklanan sağlık problemleri iyi bir iş yeri önlemi, iş tasarımı ve ekranlı araç kullanım şeklinin iyileştirilmesi yoluyla giderilebilmektedir.

 

 

Elle Taşıma İşleri, Malzeme Kaldırma ve Taşıma Teknikleri

Elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerden,

özellikle sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasının sağlanması gerekir. Bu amaçla, elle taşıma işleri, malzeme kaldırma ve taşıma işlemleri bilince uygun yöntemler kullanılarak yapılmalıdır.

 

Risk Faktörleri

Yük: Yükün özellikleri, fiziksel güç gereksinimi, çalışma ortamının özellikleri, işin gerekleri
Çalışan: Uygun olmayan fiziki yapısı, uygun olmayan iş elbisesi, ayakkabı, koruyucu malzeme, yetersiz eğitim, bilgi.